.....

Mason Tarikatı

Kitaplar

Köken, Din, Ögreti, Örgüt, Kadın, Yayılış

garbın cebin-i zalimi affetmedim seni
türk'üm ve düşmanım sana kalsam da bir tek kişi

                                                        Emin Bülent Serdaroğlu

This image for Image Layouts addon

Mason Tarikatı ve Emperyalizm 

Mason Tarikatını; tarihsel, toplumsal, sınıfsal, dinsel süreçlerden ayrı, kendi başına bir yapı gibi görmek olası değildir. Mason Tarikatını süreçlerden yalnızca biriyle açıklamaya kalkışmak da, örneğin yalnızca din penceresinden bakmak; Mason Tarikatını hiç anlamamak, bilmemek demektir.

Mason Tarikatı burjuvazinin, feodalizm ile savaşımında, toplumu Roma Katolik Kilisesine karşı burjuvazinin ideolojisi doğrultusunda dönüştürmek, kapitalizmi kurmak ve yerleştirmek için oluşturduğu ve kullandığı bir tarikattır. Mason Tarikatı, burjuvazinin emrinde kendi toplumlarını dönüştürdükten sonra, kapitalizmim emperyalist sürecinde diğer ulusları köleleştirmek, sömürmek için, örümcek ağı gibi yaydığı ve yararlandığı bir aygıttır. Mason Tarikatının kendisine ait gücü yoktur; hizmet ettiği burjuvazinin emrinde, diğer ulusların içine de sokulan “Truva Atıdır”!

Kitabın ücretsiz PDF kopyası için tıklayınız
Mahmut Esat Bozkurt

Türkçü, Kuvayı Milliye ve Kurtuluş Savaşı kahramanı Mahmut Esat Bozkurt; 

Masonluğu milliyetçi bir teşekkül göstermek doğru değildir. Buna kimse inanmaz. İnandırmaya çalışanlar bir gün yorulacaklar ve düşeceklerdir. O gün, Türk milletinin uykuda olmadığını anlayacaklardır. Masonluk beynelmileliyetçi bir mezheptir. Hem de "Sani- azam" denilen Allahlarının himayesinde Türk'ü, Rum'u, Ermeni'yi, Yahudi'yi, Fransız'ı, İngiliz'i milliyet ve din farkı olmaksızın kardeş tanıyan, kardeş yapmaya çalışan kapkara mutaassıp bir mezheptir. Türk milleti ve Türk memleketi bu yolda ipliğini boyamak isteyenlerin, -hem de birkaç Türk olmayanın- istismar vasıtası olamaz. Masonluk budur. İnatla inkâr edenler, çok değil, ellerindeki iki ciltlik Larousse lügatiyle, Ansiklopedinin muhtevasını, bellerine -milletin değil, kendi kendilerine- taktıkları kılıç kadar yüreklerinde cesaret varsa, bize tercüme etsinler. Fazlasına zaten lüzum kalmaz.

Bugün Masonluk, tatbikatta, dünya politikacılarının, bilhassa Siyonist Yahudilerin elinde bir atlatma, bir istila, bir soygunculuk vasıtası olmaktadır. Türk olmayan bazı kimseler Masonluğu, bizim henüz yaralarını kurutmaya çalışan memleketimizde de böyle kullanmak istiyorlar; kullanmaya çalışıyorlar. Bütün bu hakikatleri inatla inkâr edenler, büyük mağlubiyetin acılarını perişan milletinin varlığında ve kendi nefsinde tatmış olan General Ludendorff un son çıkan Yeni Cihan Harbi adındaki kitabını okuyabilirler.

This image for Image Layouts addon

Kitaptan
Masonbaşı Albert PİKE

Amerika Güney Ordusu Tuğgenerali, Kızılderili Soykırımcı, Siyahi Irkçısı faşist Albert Pike; Amerika masonluğunun dünya egemenliği Suprem Konsey / Yüksek Şûra kurucusu.  Mason Yüksek Şûra "Hakim Büyük Âmir" - Masonbaşı Albert Pike, mason dışgiysisi ve kanlı kılıcı ile!.

Masonlar, Yüksek Şûra 'da başlangıçta Haçlıları ataları olarak kabul eder masonlar.

Yüksek Şûra ilk derecesi, 4. Derece - Ketum Üstad erkânında (ritüelinde) ifadeye bakar mısınız? Bunu yazan Albert Pike; "Atalarımız olan ve Hıristiyan âleminin her yerinden gelip de Kutsal topraklarda bir araya gelmiş bulunan Haçlılar, her milletten gelen kişileri tek bir Kardeşlik içinde toplamak istemişlerdi. Hiçbir kaba menfaat gütmeksizin, başkalarına tahakküm etmek hususundaki tabî duygularına kulak asmaksızın, tek gayesi ruhları ve kalpleri birleştiren, insanları daha iyi hale getiren ve zamanla devletler arasındaki ayrılıktan ileri gelen değişik görevlerden sıyrılmaksızın, birçok milletten oluşan ve bunları fazilet ve ilim bağlarıyla birleştirerek yeni ve tek bir halkı yaratacak bir müesseyi kurmak istemiş olan bu büyük insanlara borcumuz sonsuzdur.”